Published: 2023-08-22

Relationship of theonomy with agronym and necronym

Bakhtiyarov Mukhtorjon Yakubovich

147-153

ORAL CAVITY CONDITION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA

Gafforov Sunnatullo Amrulloevich, Shaimatova Azizakhon Rustambekovna, Nazarov Ulugbek Kakhramonovich

18-30

ABORTION AS AN ETHICAL PROBLEM

OLIMJONOVA FARAXNOZ ORIFJONOVNA MAKHMUDOVA AZIZA NUGMANOVNA

31-39

HOW TO EAT PROPERLY WITH INSULIN RESISTANCE AND EXERCISE THERAPY

Nazarova Nigora Erkinovna Namozova Nargiza Husniddin kizi

40-44

ISLAM KARIMOV IS THE FOUNDER OF THE INDEPENDENT STATE OF UZBEKISTAN

Olimjonova Farahnoza Orifjonovna Makhmudova Aziza Nugmanovna

51-57

DENTAL AND DENTAL DISEASES

Saidova Diyora Otabek qizi

63-67

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF ORGANO-INORGANIC HYBRID POLYMER IONITES

Shodiev Sobir Vakhobjonovich Ostonov Firuz Istamovich, Akhmedov Vohid Nizomovich

195-199

COMPLICATIONS IN THE ORAL CAVITY IN PATIENTS AFTER BARIATRIC SURGERY

Rizaev Jasur Alimzhanovich , Elnazarov Azamat Tulkin ogli, Zoyirov T.E

216-221

DENTAL CONDITION OF PERSONS PREDISPOSED TO OBESITY

Rizaev Zhasur Alimzhanovich, Ernazarov Azamat Tulkin ugli, Zoyirov T.E

222-228

TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND DEVICES

Kayumova Shaҳnoza Muҳamajonovna Elov J. B.

290-294

EVALUATION OF FLOWS AT THE OPTICAL LINE TERMINAL

Kayumova Shaҳnoza Muҳamajonovna Elov J. B.

295-299